Algemene Voorwaarden
(+31) 085 90 22 120

1. Toepasselijkheid

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, zulks met uitsluiting van voorwaarden die de opdrachtgever mocht hebben gesteld of van toepassing mocht hebben verklaard, mits wij dergelijke voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk hebben geaccepteerd.

 

1.1 Waar in deze voorwaarden DPD-Consultancy B.V. genoemd staat, kan respectievelijk ook De privé detective gelezen worden. De privé detective is een handelsnaam die gevoerd wordt door DPD-Consultancy B.V. waar de vergunning aan verleend is.

 

2. Aanbiedingen

 

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen worden ingetrokken of gewijzigd, zolang wij niet hebben bevestigd met de acceptatie ervan akkoord te gaan. De aanvaarding van een opdracht kan zowel blijken uit de schriftelijke of digitale opdrachtbevestiging van DPD-Consultancy B.V., als uit het feit dat DPD- Consultancy B.V. uitvoering geeft aan de overeenkomst.

 

3. Wijzigingen en annulering

 

3.1 Wijzigingen in de uitvoering van een opdracht dan wel gehele of gedeeltelijke annulering van een opdracht zijn slechts mogelijk, indien tijdig schriftelijk aan ons meegedeeld en door ons schriftelijk geaccepteerd.

 

3.2 Indien, na het sluiten van de overeenkomst, de opdracht geen doorgang vindt, is de opdrachtgever gehouden 50% van de overeengekomen hoofdsom c.q. de geprognotiseerde tijdsbesteding te voldoen. Indien opdrachtgever 48 uur voor aanvang van de opdracht annuleert dan vervalt het recht op restitutie. Bij betalingen achteraf zal 100% van de geoffreerde hoofdsom moeten worden voldaan. Als opdrachtgever tijdens het onderzoek zelf onderzoekhandelingen uitvoert zonder overleg dan staakt opdrachtnemer het verdere onderzoek en vervalt het recht op restitutie. Bij betalingen achteraf zal 100% van de geoffreerde hoofdsom moeten worden voldaan.

 

3.3 Tussentijds beëindigen van een opdracht is slechts mogelijk, indien tijdig schriftelijk aan ons medegedeeld en door ons schriftelijk geaccepteerd. Indien beëindiging van de opdracht geaccepteerd is door de opdrachtnemer is opdrachtgever 50% van het restantbedrag schuldig van de geoffreerde hoofdsom.

 

3.4 Eventuele extra kosten en schade als gevolg van wijziging of annulering van opdracht komen steeds voor rekening van de opdrachtgever.

 

4. Uitvoering van de overeenkomst

 

4.1 Bij de uitvoering van onderzoeken kan voor het bereiken van een zeker resultaat niet worden ingestaan.

 

4.2 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft DPD-Consultancy B.V. de vrijheid om diensten en werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. DPD-Consultancy B.V. blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verrichte diensten en uitgevoerde werkzaamheden.

 

5. Onderzoeken

 

5.1 Bij overeenkomsten tot het verrichten van (digitale) onderzoeken dient de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst het oogmerk waarmee hij contracteert, alsmede de bestemming van de onder- zoeksresultaten aan te geven. De opdrachtgever dient naar het oordeel van DPD-Consultancy B.V. een rechtmatig belang bij de opdracht te hebben.

 

5.2 Na de uitvoering van een (digitaal) onderzoek zal DPD-Consultancy B.V. aan de opdrachtgever een (schriftelijk) rapport uitbrengen van haar bevindingen. Aan deze rapportage kan desgewenst een conclusie en/of een advies worden toegevoegd, afhankelijk van het soort onderzoek. DPD-Consultancy B.V. staat niet in voor de geschiktheid van het gebruik en/of de uitvoering van de onderzoeksresultaten, conclusies en adviezen anders dan ten behoeve van de afgesproken doelstelling. DPD-Consultancy B.V. staat eveneens niet in voor het bereiken van door opdrachtgever beoogd resultaat. Opdrachtgever erkent op grond van de aard van de werkzaamheden van DPD-Consultancy B.V. haar afhankelijkheid van de (aangeleverde) onderzoeksobjecten en gegevens die daarbij steeds een rol spelen. DPD-Consultancy B.V. sluit dan ook de aansprakelijkheid ten aanzien van haar onderhoudswerkzaamheden en resultaten, anders dan ten gevolge van grove schuld en opzet, uit. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schadeclaims voortvloeiend uit de uit haar naam toegepaste of gebruikte onderzoeksresultaten van DPD-Consultancy B.V..

 

5.3 Het rapport met onderzoeksresultaten is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Het mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is. Het rapport en delen daarvan, alsmede de naam van DPD-Consultancy B.V. en de opdrachtgever mogen slechts met wederzijdse toestemming van partijen aan derden kenbaar worden gemaakt. Aan DPD-Consultancy B.V. onder embargo bekent gemaakte informatie door verdachte of informanten mag door DPD-Consultancy B.V. geheim worden gehouden voor opdrachtgever.

 

5.4 DPD-Consultancy B.V. is niet verplicht haar informatiebronnen bekend te maken. Opdrachtgever ziet af van iedere poging tot het bereiken van een dergelijk doel. Wanneer verdachtmakingen naar derden door gehoorde verdachten of informanten wordt geuit, zonder dat hiervoor ondersteunend bewijs beschikbaar is, is DPD-Consultancy B.V. bevoegd deze informatie, ter bescherming van de persoon die het betreft, niet bekend te maken.

 

5.5 De minimale huurperiode voor onderzoeksapparatuur is 3 dagen. Kosten voor inbellen op digitale opnameapparatuur of het verbinden via het internet zijn voor rekening van opdrachtgever. De informatie vastgelegd op enig medium wordt eigendom van DPD-Consultancy B.V.. Bij het interviewen van verdachten c.q. getuigen is DPD-Consultancy B.V. bevoegd van deze gesprekken, waarbij zij zelf tegenwoordig is, ter eventuele verificatie van interviewmethodieken en of juistheid van verklaringen door een rechter, band- c.q. video-opnamen te maken. Indien voor de vastlegging van het interview gebruik gemaakt wordt van extern ingehuurde apparatuur, zijn de eventuele kosten voor rekening van de opdrachtgever. Deze opnamen worden eigendom van DPD-Consultancy B.V.. DPD-Consultancy B.V. is bevoegd opnamen (beeld of geluid) te vernietigen op een moment dat deze niet langer meer geacht kunnen worden essentieel te zijn voor de afloop/afhandeling van een onderzoek. Mocht hiertoe noodzaak bestaan dan zal opdrachtgever kenbaar maken aan DPD-Consultancy B.V. dat de noodzaak bestaat opnamen/documentatie te bewaren. De termijn hiervoor is 2 maanden na afloop van een onderzoek.

 

5.6 Wanneer overeengekomen wordt dat opdrachtgever zelfstandig verantwoordelijk is voor het wisselen van mediadragers (inclusief bijhouden van bijbehorende administratie), het verzenden van administratief of ander bewijsmateriaal wordt dit door opdrachtgever zodanig georganiseerd dat hierdoor geen tijdbelemmeringen in het onderzoek te verwachten zijn. Geplande, doch niet in te vullen tijd, om bewijsstukken te analyseren of verdachte/ informanten te horen, wordt in rekening gebracht bij opdrachtgever.

 

5.7 Opdrachtgever draagt er tijdens het onderzoek zorg voor dat hij optimaal bereikbaar is voor overleg met DPD-Consultancy B.V.. Indien het onderzoek vertraging ondervindt door onvoldoende bereikbaarheid van opdrachtgever zullen de hiermee gepaard gaande kosten (niet invulbare uren) worden doorberekend aan opdrachtgever.

 

5.8 Bij defecten/niet functioneren van technische apparatuur die door DPD-Consultancy B.V. ten behoeve van een opdrachtgever is geplaatst c.q. wordt gebruikt kan DPD-Consultancy B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele storingen en gevolgen hiervan. Opdrachtgever zal in dergelijke gevallen DPD- Consultancy B.V. in de gelegenheid stellen apparatuur te herstellen. De maninzet die door DPD-Consultancy B.V. hieraan besteed wordt komt voor rekening van de opdrachtgever.

 

5.9 Indien bij observatieopdrachten de noodzaak bestaat verkeersovertredingen te maken die worden opgemerkt door opsporingsambtenaren (parkeren/ snelheid etc.) zullen deze worden doorberekend aan opdrachtgever.

 

5.10 Indien het voor aanvang van een onderzoek noodzakelijk is vooronderzoek te doen wordt de hieraan bestede tijd doorberekend aan opdrachtgever.

 

5.11 Opdrachtgever is bevoegd elk onderzoek per direct te stoppen. Voor eventuele schriftelijke afronding, overdracht van onderzoeksgegevens etc., zal maximaal één dagdeel (4 uur) in rekening worden gebracht. Dit is exclusief noodzakelijke inzet voor eventuele uitbouw van apparatuur.

 

5.12 Cliënt blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de rechtmatige inzet van mensen en apparatuur geleverd door DPD-Consultancy B.V.. DPD-Consultancy B.V. kan nimmer verantwoordelijk c.q. aansprakelijk gesteld worden voor onrechtmatige inzet gebaseerd op straf- of privacywetgeving.

 

5.13 Indien cliënt gebruik maakt van de mogelijkheid van verhuur van technische middelen geleverd door DPD- Consultancy B.V. en/of de door haar ingeschakelde derden, dan conformeert cliënt zich aan de bepalingen van het op te stellen Overeenkomst van Verhuur en cliënt zal als zodanig gehouden worden aan de artikelen van aanbiedingen en overeenkomsten.

 

6. Persoonsbeveiliging

 

6.1 DPD-Consultancy B.V. is gehouden de wederpartij, dan wel bij hem/ haar in dienstbetrekking of anderzijds werkzame persoon of door de wederpartij op basis van andere criteria aangewezen persoon, te beschermen tegen opzettelijke aanslagen tegen lijf en leven door een agressor, tenzij deze werkzaamheden uitdrukkelijk hiertoe behoren.

 

6.2 DPD-Consultancy B.V. is gehouden bij de persoonsbeveiliging het belang van de wederpartij zodanig te dienen als van haar naar eisen van redelijkheid en billijkheid verwacht mag worden.

 

7 Informatieplicht/copyright

 

7.1 De opdrachtgever is gehouden alle hem bekende gegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn, aan DPD-Consultancy B.V. te verstrekken. De opdrachtgever zal DPD-Consultancy B.V. zo nodig gelegenheid verschaffen de verstrekte gegevens te verifiëren.

 

7.2 De opdrachtgever verplicht zich DPD-Consultancy B.V. op een behoorlijke manier in de gelegenheid te stellen de overeengekomen diensten en werkzaamheden te verrichten. Hij zal geen handelingen mogen verrichten, waardoor deze worden verhinderd of tegengewerkt.

 

7.3 Met name bij adviesopdrachten wordt DPD-Consultancy B.V. geacht een sturende en controlerende rol te vervullen. Derhalve is het essentieel dat de opdrachtgever een voldoende verstrekkende machtiging afgeeft c.q. derden uitdrukkelijk de opdracht geeft aan verzoeken van DPD-Consultancy B.V. te voldoen. Daar waar DPD-Consultancy B.V. afhankelijk is van informatie aangeleverd door derden, zoals architecten, beveiligingsdienstverleners, installateurs en bouwbedrijven zal opdrachtgever alles in het werk stellen deze derden te instrueren tijdig en correct informatie aan DPD-Consultancy B.V. te leveren.

 

7.4 Door DPD-Consultancy B.V. aangemaakte stukken (in welke vorm dan ook) mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DPD-Consultancy B.V.. Het is eveneens niet toegestaan deze stukken aan anderen dan door wie de opdracht voor aanmaak is verstrekt te laten lezen of aan anderen over te dragen. Op elke overtreding van het copyright alsmede andere bekendmaking van elke vertrouwelijke informatie is een direct opeisbare boete van € 9.075,60 van kracht.

 

7.5 Confrontatie van gehele of gedeeltelijke adviesrapporten aan derden waaronder installateurs, beveiligingsbedrijven, bewakingsbedrijven etc. is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DPD-Consultancy B.V.. Mocht opdrachtgever toch gegevens kenbaar maken aan derden dan aanvaart DPD-Consultancy B.V. daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid. Hoewel DPD-Consultancy B.V. adviesrapporten met de grootste zorgvuldigheid opstelt kan zij nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor het alsnog voorkomen van calamiteiten c.q. criminaliteitsincidenten zelfs als alle adviezen door opdrachtgever opgevolgd zijn. De adviezen worden nimmer geacht uitputtend te zijn.

 

8. Betaling, ontbinding en bereikbaarheid

 

8.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op opschorting, korting of verrekening. Alle in offertes genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W.

 

8.2 Het betwisten van facturen is mogelijk tot en met 7 dagen na factuurdatum.

 

8.3 Overeenkomsten voor dienstverlening worden afgesloten voor een periode van een jaar tenzij schriftelijk anders afgesproken. Voor deze overeenkomsten geldt dat zij door opdrachtgever en opdrachtnemer zonder opgave van reden op elk moment kunnen worden beëindigd. In een dergelijk geval zal geen restitutie van de factuur plaatsvinden.

 

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. Onze verplichting tot verdere uitvoering van de overeenkomst wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken opgeschort, terwijl de opdrachtgever met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd.

 

8.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering; 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500 van de vordering; 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000 van de vordering; 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering; 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775.

 

8.5 Indien de opdrachtgever met betaling of enige andere verplichting uit een overeenkomst in gebreke blijft, zijn wij bovendien - onverminderd een eventuele verplichting van de opdrachtgever tot schadevergoeding - gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

 

8.6 Voormelde bevoegdheid tot ontbinding hebben wij tevens, indien de opdrachtgever komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, in liquidatie mocht komen te verkeren, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling verkrijgt, indien beslag onder de opdrachtgever wordt gelegd of als er aanwijzingen zijn dat opdrachtgever criminele handelingen verricht of verricht heeft die, wanneer zij in verband zouden worden gebracht met DPD-Consultancy B.V., deze in een kwaad daglicht zouden kunnen stellen alsmede bij een gefingeerd doel van een rechercheonderzoek. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat DPD-Consultancy B.V. in strijd zou moeten handelen met wet, zedelijkheid en /of fatsoen, is DPD-Consultancy B.V. gerechtigd om zonder ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden.

 

8.7 Mochten DPD-Consultancy B.V. voor of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst aanwijzingen ontvangen omtrent verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever, dan heeft DPD-Consultancy B.V. het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, tenzij op verlangen van DPD-Consultancy B.V. en tot ons genoegen door de opdrachtgever zekerheid is gesteld voor betaling van hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd zal zijn.

 

8.8 De tijd besteed voor het opstellen van een gespecificeerde nota wordt in rekening gebracht.

 

8.9 De minimum inzet is gesteld op drie uren.

 

8.10 De minimum inzet met betrekking tot administratieve handelingen binnen een lopend onderzoek en uitgevoerd op de locatie van DPD-Consultancy B.V. is gesteld op tien minuten.

 

8.11 Reistijd wordt als werktijd gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.

 

8.12 Daar waar sprake is van dienstverlening in de vorm van managementondersteuning bij incidenten, waaronder de plaatsing van DPD-Consultancy B.V. op alarmlijsten, is de bereikbaarheidsgarantie beperkt tot 350 dagen per jaar. Van eventuele beperkte bereikbaarheid zal DPD-Consultancy B.V. vooraf telefonisch kennisgeven aan betrokken contactpersoon.

 

8.13 Betaling vindt plaats netto-contant, waaronder wordt verstaan franco remise en wel door betaling hetzij ten kantore van DPD-Consultancy B.V., hetzij door storting op de bankrekening van DPD-Consultancy B.V., dan wel op een plaats en wijze als door DPD-Consultancy B.V. voorgeschreven. De wederpartij legt zich bij deze betalingswijze neer, tenzij deze plaats c.q. wijze aanmerkelijk bezwarend is voor wederpartij, hetgeen de wederpartij binnen een termijn van 5 dagen na de mededeling van DPD-Consultancy B.V. hieromtrent schriftelijk aan DPD-Consultancy B.V. moet kenbaar maken. Bij gebreke waarvan dit recht komt te vervallen.

 

8.14 Per gereden kilometer vanaf het vestigingsadres zal €0,19 gefactureerd worden.

 

9. Aansprakelijkheid

 

9.1 DPD-Consultancy B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade ook die de opdrachtgever en/of een derde door of ten gevolge van ons optreden lijdt, tenzij ons grove nalatigheid kan worden verweten. Wij zijn daarbij gerechtigd de schade die is ontstaan zelf ongedaan te maken c.q. te beperken.

 

9.2 Eventuele aansprakelijkheid onzerzijds, voortvloeiende uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van een overeenkomst, is uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen wij aan de opdrachtgever ter zake van die overeenkomst in rekening hebben gebracht c.q. kunnen brengen zulks tot een maximum van €5.000,-. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hier geen regels van dwingend recht tegen verzetten, uitdrukkelijk uitgesloten.

 

9.3 Op straffe van verval van rechten dient de opdrachtgever in een voorkomend geval binnen 4 maanden na het ontstaan van de schade rechtsmaatregelen te hebben genomen.

 

9.4 De opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aanspraken op schadevergoeding door derden, welke deze derden tegen ons zouden kunnen doen gelden op grond van enig handelen of nalaten van onze zijde of van door ons aangewezen personen in verband met de uitvoering van enigerlei opdracht.

 

9.5 Bij constatering van strafbare feiten berust de verantwoordelijkheid voor het doen van aangifte bij de opdrachtgever. Die aangifte zal in principe door het personeel van DPD-Consultancy B.V. alleen op verzoek van de opdrachtgever worden gedaan. In uitzonderlijke gevallen kan DPD-Consultancy B.V., ook zonder toestemming van de opdrachtgever, zelfstandig het initiatief nemen tot het doen van aangifte. De opdrachtgever vrijwaart DPD-Consultancy B.V. en haar personeel voor alle aanspraken van derden wegens een dergelijke aangifte, ongeacht of DPD-Consultancy B.V. of haar personeel over de aangifte enig verwijt valt te maken. Mocht naar aanleiding van een door ons ingesteld onderzoek de noodzaak bestaan tot het, opstellen van stukken, verklaren bij rechtbanken, advocaten, politie en justitie etc. dan is dit voor rekening van opdrachtgever tegen het overeengekomen tarief van de opdracht die hiertoe leidde. Hierbij geldt uitdrukkelijk geen tijdlimiet.

 

9.6 De opdrachtgever is gehouden alle schade te vergoeden, die aan DPD-Consultancy B.V. of aan haar personeel ontstaat als gevolg van omstandigheden, waarvan de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst op de hoogte was of redelijkerwijs had kunnen zijn en waarvan de opdrachtgever DPD-Consultancy B.V. niet in kennis heeft gesteld.

 

9.7 Als wij vooraf, lopende of na en onderzoek civiel of strafrechtelijk worden aangesproken door een verdachte, worden de noodzakelijke kosten voor advocaten e.d. vergoed door opdrachtgever.

 

9.8 Persoonsgegevens worden opgeslagen in een registratiesysteem. Van dit systeem is melding gedaan aan het AP (Autoriteit persoonsgegevens). Opdrachtgever is gehouden dit aan de betrokkene te melden.

 

9.9 Met de uitkomt van het onderzoek van DPD-Consultancy B.V. mogen geen strafbare feiten gepleegd worden.

 

10. Overmacht

 

10.1 Omstandigheden buiten de wil van DPD-Consultancy B.V. en/of ons toedoen, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van ons gevergd kan worden geeft DPD-Consultancy B.V. het recht de overeenkomst, dan wel de uitvoering van de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel op te schorten, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

10.2 Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld gelden onder meer:

 

- onlusten, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, oorlog en oorlogsgevaar, epidemie, brand, werkstaking, verkeersstoornissen, ernstig belemmerende weersomstandigheden, mechanische storingen van bedrijfsmiddelen en andere ernstige storingen in het bedrijf van DPD-Consultancy B.V. of diens leveranciers;

-niet-, onvolledige en/of vertraagde levering van zaken door derden; maatregelen van de Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen, die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk, bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was;

 

- signalen van mogelijk crimineel handelen van opdrachtgever zulks geheel ter beoordeling van DPD- Consultancy B.V. waarbij de bron gerespecteerd wordt.

 

- Afwijkend gedrag van de te onderzoeken persoon. B.v. door extreem rijgedrag, agressief gedrag, negeren verkeersregels, zwijgen tijdens interview

 

10.2a Onder overmacht wordt tevens verstaan: elke van de wil van DPD-Consultancy B.V. onafhankelijke omstandigheden, ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen, alsmede voor zover niet reeds onder

 

10.2 genoemde feiten waaronder begrepen, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, (werk)staking, personeelsgebrek, transportproblemen, brand, weersomstandigheden, epidemieën, onvrijwillig bezitsverlies, niet tijdig aanleveren van materialen en producten door de importeur/fabriek, leverancier, belemmerende overheidsmaatregelen, sabotage, maar ook het niet voortdurend (juist) functioneren van de ADSL/breedband verbindingen en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden in het bedrijf, zowel in binnen- als buitenland. Het bovenstaande is tevens van toepassing indien de omstandigheden als hierboven bedoeld, zich ten aanzien van of in het bedrijf van fabrieken, importeurs of andere handelaren van wie DPD-Consultancy B.V. haar Installaties betrekt of pleegt te betrekken, mochten voordoen.

 

10.3 De gehele inzet van personeel w.o. werkzaamheden, organisatieondersteuning, dient gezien te worden als advieswerk ten behoeve van opdrachtgever en valt geheel onder zijn verantwoordelijkheid. Het door opdrachtgever bij onderzoeken op eigen initiatief ontplooien van enig handelen dient uitdrukkelijk te worden nagelaten. Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening en verantwoording van opdrachtgever.

 

11. Indienstneming personeel/concurrentiebeding

 

Het is de opdrachtgever op straffe van verbeurte van een boete van € 45.378,02 per personeelslid c.q. derden en per keer verboden om zonder voorafgaand overleg en onze toestemming DPD-Consultancy B.V. personeelsleden en/of derden (leveranciers), die voor ons werkzaamheden hebben verricht, in dienst te nemen of werkzaamheden te laten verrichten, dan wel pogingen daartoe te ondernemen.

 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

12.1 Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

12.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding aan c.q. overeenkomst met de opdrachtgever zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer gevestigd is.

 

12.3 Om ons moverende redenen kan DPD-Consultancy B.V., in afwijking van het hiervoor bepaalde, een geschil aanhangig maken bij de ingevolge het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering competente rechter.