Wat kan een particulier recherchebureau voor u betekenen? En wat juist niet?

Deze vraag wordt ons erg vaak gesteld. Wat mag een particulier recherchebureau? En wat mogen de rechercheurs niet? Is alles wat een particulier recherchebureau doet wel legaal? Werken wij ook samen met politie en officiële onderzoeksinstanties? Of werkt een onderzoeksbureau op eigen houtje?

 

Een hoop vragen, met een nog grotere hoop verschillende antwoorden. Niettemin zijn er zeker bepaalde kaders waarbinnen een privé detective dient te werken. Deze kaders zijn wettelijk vastgelegd met het oog op bescherming van (rechts)personen, omdat het nu eenmaal niet mogelijk moet zijn dat een private onderneming evenveel rechten krijgt als een officiële handhavende instantie.

 

Om misbruik van bevoegdheden te voorkomen en ook úw rechten als (rechts)persoon te respecteren. Hieronder kunt u deze kaders terugvinden, plus wat dit precies betekent voor onze beroepsuitoefening.


Is het werk van een particulier recherchebureau legaal?


Het werk van een particulier recherchebureau is legaal, indien aan bepaalde wettelijke vereisten wordt voldaan. Deze zijn terug te vinden in de Wet en aanverwante Regeling Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus. Deze regeling schrijft onder andere voor, dat een particulier recherchebureau verplicht is om een privacy gedragscode vast te stellen.


Naast de gebondenheid aan deze beroepscode, dienen de diensten en handelingen van het bureau natuurlijk ook binnen de wettelijke regelgeving te blijven. Zo zijn particuliere recherchebureaus en onderzoekers ook gehouden aan de bepalingen in de wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

 

Al deze vereisten zorgen ervoor, dat een recherchebureau niet zomaar over gevoelige informatie en gegevens kan beschikken, met het oog op de privacy van burgers en rechtspersonen. Wij kunnen dus alleen informatie opzoeken die in direct verband staat met een uit te voeren onderzoek, omdat dit de enige manier is om wettig bewijsmateriaal te vergaren.


Zijn een recherchebureau  gebonden aan geheimhouding?


Een particulier recherchebureau is gebonden aan een beroepsmatige geheimhoudingsplicht. Net als een huisarts, psycholoog, ambtenaar of elke andere persoon die een beroep uitoefent waarin met gevoelige informatie wordt omgegaan. De enkele uitzonderingen hierop zijn situaties waarin er sprake is van een wettelijke getuigplicht, of als bepaalde gegevens betrekking hebben op een strafbaar feit en daardoor aan de politie moeten worden verstrekt. In een dergelijk geval houdt onze bevoegdheid op en gaat de politie ermee verder. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor uw identiteit als opdrachtgever. 


Hoe zit het met observatiemethoden?


Een veelgehoorde vraag: mogen wij mensen volgen? Dit specifieke onderdeel van ons werk is geregeld in de privacy gedragscode. Indien de observatie langdurig en systematisch van aard is, dan is dit slechts onder bijzondere omstandigheden toegestaan. Deze bepaling heeft wederom als doel, dat er niet buitenproportioneel inbreuk wordt gemaakt op de privacy van onderzochte personen.

 

GPS-apparatuur mag trouwens nooit op privé voertuigen worden geplaatst, enkel op bedrijfsvoertuigen en privé voertuigen die bedrijfsmatig gebruikt worden. U kunt dus zeker niet bij ons terecht met de vraag of we uw vrouw een maandje of twee kunnen volgen, omdat dit gewoonweg niet in lijn is met de rechten die uw vrouw als individu heeft.


En mag een prive detective arrestaties verrichten?


Een privé detective mag in principe geen arrestaties uitvoeren, zij hebben niet meer bevoegdheden dan een burger. Burgers die een persoon die een strafbaar feit (dus zowel een misdrijf als overtreding) begaat en deze op heterdaad betrappen, mogen deze persoon aanhouden zonder daarbij onnodig geweld of wapens te gebruiken.

 

Als niet aan die voorwaarde wordt voldaan, dan maken zij zich schuldig aan eigenrichting, wat wel strafbaar is. Het zogeheten burgerarrest volgt uit artikel 53 van het Wetboek van Strafvordering. Deze persoon zal ten spoedigste worden overgedragen aan de politie.


Wat kan de Privé Detective voor u betekenen?

Wilt u onderzoek verrichten naar een bepaald persoon? Bijvoorbeeld omdat u vermoedt dat uw partner overspelig is? Of misschien naar een vermist persoon in het geval de politie de zaak al heeft gesloten? Of misschien wilt u nagaan, of uw ex-partner eigenlijk wel recht heeft op de alimentatie die u elke maand betaalt?

 

In al deze gevallen kunnen wij u helpen. Dit zijn veelal gevallen waarvoor de politie door tijdsdruk geen tijd (meer) heeft, maar die voor u van groot belang kunnen zijn. Voor zulke situaties bestaat de Privé Detective, zodat u alsnog het gevoel heeft adequaat geholpen te kunnen worden.


Heeft u een zakelijke vraag op het gebied van Bedrijfsrecherche?

Naast de Prive Detective voor particuliere vragen hebben wij ook een zakelijke website onder de naam dpd-consultancy. U kunt dan denken aan interne diefstal, een integriteitskwestie, grensoverschrijdend gedrag, frauduleus ziekteverzuim en nog veel meer. Wil u weten wij wat voor u kunnen betekenen op het gebied van Bedrijfsrecherche, klik dan hier voor onze zakelijke website. 


Recent posts
Wat mag absoluut NIET als Privé Detective?
Wat mag absoluut NIET als Privé Detective?
Lees meer
Wie zit er achter de diefstal van deze peperdure tassen? Gezin uit Vleuten looft liefst 50.000 euro uit!
Lees meer
Mijn ex partner krijgt onterecht partneralimentatie!
Mijn ex partner krijgt onterecht partneralimentatie!
Lees meer
Vijf reden om GEEN privé detective in te huren
Vijf reden om GEEN privé detective in te huren
Lees meer